İş Sağlığı ve Güvenliği

A. KANUNLAR YAYIMLANMA TARİHİ
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 10.09.1337
İş Kanunu (Yürürlükteki Hali) 25.08.1971
İş Kanunu 22.05.2003
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006
Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 07.03.1981
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.04.2020
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) 10.12.1948
Uluslararası İşgücü Kanunu 28.07.2016

B. TÜZÜKLER

YAYIMLANMA TARİHİ

1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük

01.05.1997

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

15.04.1996

Ereğli Kömür Havzası Maden Ocaklarında Çalışan İşçilerin Sıhhi İhtiyaçlarının Teminine Dair Tüzük

25.08.1942

İş Teftişi Tüzüğü

28.08.1979

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

07.09.1985

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

22.06.1972

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük

29.09.1987

C. YÖNETMELİKLER

YAYIMLANMA TARİHİ

Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 08.11.2016
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 06.04.2019
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 04.05.2018
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) 29.06.2016
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.04.2021
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013
Asgari Ücret Yönetmeliği 01.08.2004
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16.08.2013
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)   03.03.2018
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) 03.11.2016
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 02.03.2019
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28.07.2013
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 02.01.2017
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.04.2004
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 15.02.2015
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği  31.10.2012
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14.09.2010
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04.11.1984
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik  11.11.1989
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30.11.2000
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.01.2005
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.2018
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09.01.2014
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik  16.08.2013
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 15.01.2016
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği  06.04.2004
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2004
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013
İlkyardım Yönetmeliği 29.07.2015
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 24.01.2017
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06.04.2004
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 06.04.2004
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği  29.12.2012
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05.03.2004
İşkolları Yönetmeliği 19.12.2012
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.04.2021
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik  17.07.2013
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik  30.03.2013
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29.06.2015
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24.07.2013
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.04.2005
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19.09.2009
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06.08.2013
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30.04.2011
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği  01.05.2019
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03.03.2004
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2013
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 11.12.2013
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik  11.12.2013
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 03.03.2009
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15.11.1990
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği  15.10.2015
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik 05.12.2019
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik 05.12.2019
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 30.06.2016
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 07.10.2004
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  07.04.2004
Resmi Mühür Yönetmeliği 12.09.1984
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  10.06.2020
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik  16.07.2013
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 03.09.2008
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 09.07.2013
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 26.11.2013
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 27.05.2017
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 16.12.2012
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.07.2009
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12.05.2010
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2020
Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği 17.12.2020
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.12.2020
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.11.2020
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167) 04.11.2020
D. TEBLİĞLER YAYIMLANMA TARİHİ
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 19.09.2014
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 29.06.2013
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ 15.08.2020
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği 30.06.2020
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 19.04.2019
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 19.04.2019
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ 01.04.2015
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 01.10.2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 03.05.2014
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29.08.2013
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26.12.2012
İşveren Uygulama Tebliği 01.09.2012
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 28.09.2008
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
15.08.2013
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 11.06.2015
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1) 09.04.2021
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1) 03.10.2019
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1) 11.11.2018
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)  26.09.2017
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)  24.03.2016
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 25.05.2015
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.02.2021