Çevre

A. KANUNLAR

YAYIMLANMA TARİHİ

Çevre Kanunu 11.08.1983
Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahele ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun 11.03.2005
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.12.2020

B. YÖNETMELİKLER

YAYIMLANMA TARİHİ

Atık Yönetimi Yönetmeliği

  02.04.2015

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
 27.12.2017
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 22.05.2012
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği     31.08.2004
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği     21.12.2019
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26.03.2010
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.03.2021
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 06.06.2015
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik     31.12.2019
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2009
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği     25.11.2006
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler 27.12.2007
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017
Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015
Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.07.2016
Sıfır Atık Yönetmeliği     12.07.2019
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği - Ekler 21.10.2006
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik     26.04.2006
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26.12.2004
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik 25.09.2019
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği     14.01.2020
Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik 13.06.2020
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği 28.10.2020
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2009
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği     04.06.2010
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 06.06.2008
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 07.02.2009
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik 24.07.2010
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği     19.07.2013
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği     11.03.2017
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler 11.12.2013
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik-Konsolide - Ekler    RG:11.12.2013-28848 Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13.12.2014
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik - Konsolide  - Ekler 14.11.2018
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik     27.10.2010
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik 01.10.2010
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 03.08.2010
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği     08.01.2006
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2007
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB)     26.11.2005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik - (Ekler)     08.06.2010
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik 03.04.2007
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik 03.04.2007
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik     03.08.2013
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik 07.04.2017
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ek-1 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik 04.01.2018
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.02.2021
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2020
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2020
Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2020
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2020
Yapı Malzemeleri ve  Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği 11.12.2020
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2020
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği 28.10.2020
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.10.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.06.2020
Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.04.2021
C. TEBLİĞLER YAYIMLANMA TARİHİ
Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahele Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ 24.09.2020
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği 26.04.2011
Atık Getirme Merkezi Tebliği - Eki     31.12.2014
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ 20.03.2015
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği 17.06.2011
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği     06.07.2011
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği     29.01.2009
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği 20.06.2014
Kompost Tebliği 05.03.2015
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği - Eki     10.10.2015
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (2007/4) 24.07.2007
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) 05.06.2009
Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (2008/29) 02.06.2008
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği 06.11.2009
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği    R.G:09.10.2013-28790
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği
02.04.2015
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ 22.07.2014
Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ 23.05.2019
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 20.03.2010
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 27.06.2009
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği     10.10.2009
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği 10.10.2009
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ 27.12.2005
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği     14.12.2011
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.09.2020
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.10.2020
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.10.2020
Sürekli Emisyon  Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.11.2020
Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve  Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ 06.11.2020
Yapı  İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.11.2020
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.11.2020
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 30.12.2020
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) 24.12.2020
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.02.2021
D. GENELGELER YAYIMLANMA TARİHİ
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi    07.02.2020 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 10.02.2020
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 29.06.2020
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 23.07.2020
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 29.06.2020
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 22.12.2020 
Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 22.12.2020
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge    2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge - Ek-1    
2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi     2011/13
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri    2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü   
 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge    2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi     2011/12
Katı Atık Genelgesi   
 2004/7
Katı Atık Genelgesi     2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi     2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları 22.10.2012
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar     22.12.2020
Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi 2021/1
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi    2018/14
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi    
2009/16
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge 2020/21
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9
Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi 2019/9
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi 2020/4
Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge 2020/19
Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi     2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-1 2020/10
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-2 2020/11
Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi 2020/17
COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi    2020/13
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi    
2019/17
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar     2015/10
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar 2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi'nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11) 2013/11
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi  2013/11
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi    2016/1
Halon Genelgesi
2007/4